Skip to content

Det nya Chalmersspexet tar form + sök Directeur!

  • by

Den 10 juni 2019 togs ett enhälligt beslut av de då sittande chalmersspexen att Bob och Vera skulle läggas ner och ett nytt Chalmersspex skulle startas där alla poster kan sökas oberoende av könsidentitet.

Under sommaren sammanställde Claes “Clae$” Johansson en rappport baserat på svaren från enkäterna som gått ut under hösten 2018 och våren 2019. I augusti samlades arbetsgruppen bestående av directeurer, inspextorer, FGV:s ordförande och utredningsansvarige Claes “Clae$” Johansson för att diskutera vilka aktiviter som måste startas för att det nya Chalmersspexet skulle kunna startas. Två aktiviteter ansågs av gruppen vara av grundläggande karaktär:

  • Produktionsperiod för det nya spexet
  • Rekrytering av Directeur(er)

Arbetsgruppen landade i fyra alternativ avseende produktionsperiod och genomlyste dessa med riskanalys och utifrån denna rankades alternativen. Detta presenterades vid Veras och Bobs respektive kommittémöten. Det framkom då att inte alla i de aktiva spexen hade samsyn med arbetsgruppen om produktionsperiod för första året med det nya chalmersspexet.

För att komma framåt i frågan beslöts att de aktiva från Bob och Vera som är intresserade av att vara med och starta det nya spexet skall vara beslutsmässiga i frågan om hur produktionsperioden skall vara. Detta möte utlystes till den 19:e september.

På mötet den 19:e september fanns tre beslutspunkter på agendan:

  • Spexets långsiktiga produktionsperiod
  • Arbetsgruppens mandat
  • Premieredatum för första året

19 september beslutades följande:

  • Det långsiktiga      produktionsåret skall ha sin premiere under april månad, en vårperiod i Göteborg och en höstperiod med bland annat nollanföreställningar och en turnéperiod under hösten.
  • Den centrala arbetsgruppen för nya Chalmersspexet skall bestå av sittande directeurer i Bob och Vera, Inspextor och Inspextris, ordförande i FGV samt 2-3 övriga intressenter bland aktiva spexare. Arbetsgruppen fick i uppgift att agera valberedning för att nominera Directeurer till det nya spexet. Vid kommittémöte i oktober kommer Directurer samt Intressenter till arbetsgruppen att röstas fram av mötet.
  • Urpremiere för det första Nya Chalmersspexet kommer att vara i september 2020 och kommer att ha en spelperiod i Göteborg och en turnéperiod under hösten 2020.

Nu ser vi framåt!

Det är väldigt viktigt nu att se framåt och att vi alla fokuserar på att bidra till skapandet av det nya spexet. Nu släpper vi det gamla och går in i nya förutsättningar och nya möjligheter. Väldigt viktigt att alla respekterar detta och bidrar med positiv energi till skapandet av det nya Chalmersspexet.

Sök directeur 

Vi är nu ute efter folk som kan tänka sig att sitta som directeur i det Nya Chalmersspexet. Ansökningar kan skickas till directeur@bob.chalmersspexet.se eller directeur@vera.chalmersspexet.se senast den 6/10. Intervjuer kommer skötas utav ovanstående arbetsgrupp, och nominerade kandidater kommer sedan väljas in på ett möte utav intresserade av att sitta i det Nya Chalmersspexet.